Domov   Naše služby   Školenia   Cenník   Výpočet ceny   Kontakt

Služby poskytované pre živnostníkov a firmy
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva

  • Peňažný denník
  • Pokladničná kniha
  • Kniha záväzkov a pohľadávok
  • DPH – evidencia, daňové priznanie
  • Ročná účtovná závierka
  • Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb
  • Vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia

 • Vedenie podvojného účtovníctva

  • Hlavná kniha
  • Účtovný denník
  • Saldokonto odberateľov a dodávateľov
  • DPH – evidencia DPH, daňové priznanie
  • Ročná účtovná závierka – zostavenie ročných výkazov (Súvaha a Výkaz ziskov a strát, Poznámky)
  • Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb

 • Mzdy a personalistika

  • Spracovanie podkladov pre mzdy (dochádzka)
  • Výplatné pásky
  • Výplatné listiny
  • Rekapitulácie
  • Mzdové a evidenčné listy
  • Spracované výkazy pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad
  • Potvrdenia o príjme
  • Prehľady dovoleniek
  • Podklady pre účtovníctvo
  • Štatistické výkazy
  • Ročné zúčtovania dane
  • Ročné zúčtovania zdravotného poistenia zamestnancov

 • Iné služby

  • Spätné spracovanie účtovnej evidencie
  • Evidencia investičného majetku
  • Spracovanie štatistických výkazov
  • Vedenie knihy jázd
  • Vypracovanie interných smerníc
  • Odborné školenia poverených osôb podľa zákona č. 428/2002Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov